top of page

תנאי שימוש

זכויות יוצרים © אופיר תכשיטי אמנות. כל הזכויות שמורות. החומר בדפי אינטרנט אלה מוגן בזכויות יוצרים על ידי אופיר תכשיטי אמנות.

ניתנת הרשאה לצפות בדפי האינטרנט של אופיר תכשיטי אמנות ולשמור חומר זה רק לצורך שימוש אישי שאינו מסחרי. אין להעתיק, לשנות, להשתמש או להפיץ את החומר בשום צורה שהיא אלא אם כן יתקבל אישור של אופיר תכשיטי אמנות. "אופיר תכשיטים" לא מסוגלים לבדוק או לאשר שהחומר הכלול בדפי האינטרנט המקושרים לדף אינטרנט זה נכון בכל מקרה.

אופיר תכשיטי אמנות מספקת את המידע בדפי אינטרנט אלה כפי שהוא וללא כל אחריות, לרבות סחירות וכושר למטרה מסוימת. בשום מקרה, אופיר תכשיטים לאמנות לא תהיה אחראית לכל אובדן רווח, עסק, שימוש או נתונים או בגין עקיף נזקים מיוחדים, מקריים או תוצאתיים מכל סוג שהוא, בין אם הם מבוססים על חוזה, רשלנות או עוולה אחרת.

אופיר תכשיטי אמנות רשאית לבצע שינויים בחומרי דף האינטרנט ובמידע המוצר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וללא התחייבות לעדכן את החומרים הכלולים בדפי אינטרנט אלה.

bottom of page